Centrum przesiadkowe w Bielsku-Białej

Lokalizacja: Bielsko- Biała

Powierzchnia: 90 000 m2

Data: 2021 r.

Współpraca i wizualizacje: KJ Architekci

O projekcie

Praca konkursowa – wyróżnienie w konkursie na Centrum Przesiadkowe w Bielsku – Białej.

Projekt we współpracy z biurem KJ Architekci S.C. (www.kjarchitekci.pl)

Wyniki konkursu:

https://architektura.info/architektura/polska_i_swiat/centrum_przesiadkowe_w_bielsku_bialej_wyniki_konkursu

Opis koncepcji:

Projektuje się przebudowę peronów z wprowadzeniem wspólnego zadaszenia dla peronów 2 i 3 oraz zachowanie i renowację zabytkowego zadaszenia peronu 1, przy zachowaniu jego oryginalnego detalu. Koncepcja zakłada zachowanie istniejącej konstrukcji kładki z wprowadzeniem zadaszenia na całej jej długości, jak również wprowadzenie zadaszonych schodów ruchomych, dźwigów osobowych przeznaczonych dla osób z ograniczeniami oraz chodników ruchomych. Zadaszony ciąg komunikacyjny będzie prowadzony od dworca autobusowego przy ul. Lipowej (dworzec zachód), poprzez stary budynek dworca PKP, do nowego budynku centrum przesiadkowego przy ul. Podwale (dworzec wschód).

Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania zabytkowego budynku dworca – planuje się adaptację obiektu centralnego na funkcje wystawiennicze i edukacyjne – Muzeum Techniki przedstawiające historię motoryzacji w regionie – FSM, historię transportu kolejowego Cesarstwa Austrowęgierskiego oraz historię Rewolucji Przemysłowej na przykładzie przemysłu włókienniczego w Bielsku oraz Białej.

Projektuje się 2 niezależne parkingi Park & Ride służące zarówno dla podróżnych, jak i dla użytkowników nowych lokali usługowych w regionie ul. Podwale. Od strony zachodniej planowany jest parking podziemny i naziemny otwarty na 160 samochodów, a od strony wschodniej – parking o 2 kondygnacjach podziemnych i 4 nadziemnych z parkingiem na dachu o łącznej pojemności 1785 pojazdów. Parking w części wschodniej będzie połączony bezpośrednio z planowanym budynkiem centrum przesiadkowego co umożliwi bezpośrednie i zadaszone dojście na perony dworca kolejowego i autobusowego.

Projekt zakłada zmianę lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej poprzez koncentracje ich bezpośrednio przy zadaszonej kładce. Tym samym eliminuje się bariery architektoniczne jakimi jest droga wielopasmowa oraz linie kolejowe. Z każdego przystanku oraz peronu zapewniono dostęp dźwigami oraz schodami ruchomymi do poziomu kładki.

Projektuje się następujący układ komunikacji pieszej w obrębie centrum:

 • wszystkie przystanki komunikacji miejskiej bezpośrednio przy zejściu z kładki i przy wyjściu z budynku centrum przesiadkowego (największa dostępność)
 • przystanki autobusów podmiejskich – w zachodniej części opracowania, na terenie obecnej dolnej płyty dworca,
 • przystanki prywatnych przewoźników – w kondygnacji podziemnej przy budynku centrum przesiadkowego, bezpośrednio przy hali dla oczekujących
 • perony autokarów dalekobieżnych (krajowych i międzynarodowych) – w kondygnacji podziemnej centrum przesiadkowego, w drugiej linii (za prywatnymi przewoźnikami)
 • perony kolejowe – w centralnej części opracowania, lokalizacja bez zmian

Projektuje się 2 strefy postoju taksówek (od strony wschodniej i zachodniej) oraz 2 strefy Kiss & Ride (również od strony wschodniej i zachodniej).

Projektuje się przebudowę istniejącej kładki w zakresie zachowania jej konstrukcji nośnej z płytami stropowymi. Koncepcja zakłada wprowadzenie nowych dźwigów osobowych, schodów i chodników ruchomych oraz zadaszenia na pełnej długości obiektu.

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Architekt – Sebastian Kulik
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator

Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372642691

Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Architekt – Sebastian Kulik z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: a-sk.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Architekt – Sebastian Kulik
 • Podmioty wykonujące na rzecz Architekt – Sebastian Kulik usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Architekt – Sebastian Kulik
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Architekt – Sebastian Kulik zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała email: sk.kulik@gmail.com
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Architekt – Sebastian Kulik nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Architekt – Sebastian Kulik kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Architekt – Sebastian Kulik do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Architekt – Sebastian Kulik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.